63. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง”

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ใน พ.ศ. 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2561 โดยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 94 และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากร้อยละ 5 ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากร้อยละ 6 โดยมีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 จุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง บริเวณบ้านหน้าทับ อ่าวบางสน จังหวัดชุมพร และบริเวณท่าเรือเฟอรี่ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 4 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35 บริเวณปากคลอง 12 ธันวา และบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร จากการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พบว่า ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO43--P) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนียรวม (NH3) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลโดยในพื้นที่อ่าวไทยตอนในพบจุดเก็บตัวอย่างที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลมากกว่าพื้นที่อื่น เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี โดยสัดส่วนของคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2556 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2562 คุณภาพน้ำทะเลถือว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศใน พ.ศ. 2553-2562

 

โปรดกดขยายรูปตาราง เพื่อดูรายละเอียดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2562  ในสถานีแต่ละภูมิภาค

หมายเหตุ: การอ่านจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ “- ชื่อสถานี (ระยะจากชายฝั่ง)เครื่องหมาย +/- หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากปี 2561
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล